آیا امکان پرداخت بخشی از مبلغ چک در صورت کسر موجودی وجود دارد ؟

مبلغ چک

 امکان پرداخت جزئی در چک وجود خواهد داشت، بنابراین نمی‌توان تمام چک‌ها را بی محل دانست.  بسیار پیش آمده است که شخص در مقام دارنده

ادامه