چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟

مطالبه , دوران نامزدی

یکی از مصادیق بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد است، به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی

ادامه