مصاحبه و دریافت تندیس بین المللی از کمپانی WTG آلمان

مصاحبه وکیل علی رمضانزاده و دریافت تندیس مسولیت اجتماعی سیصد برند برتر و اخذلوح استاد افتخاری بین المللی از کمپانی WTG آلمان